Keystone logo
Rushford Business School บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) ในการจัดการด้านสุขภาพ (ออนไลน์)
Rushford Business School

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) ในการจัดการด้านสุขภาพ (ออนไลน์)

2 Years

ภาษาอังกฤษ

ไม่เต็มเวลา

Request application deadline

Request earliest startdate

Request tuition fees

การเรียนทางไกล

* ค่าเล่าเรียนสำหรับโปรแกรมนี้

บทนำ

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร

ผลลัพธ์ของโปรแกรม

โอกาสในการทำงาน

หลักสูตร

การรับสมัคร

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม