Keystone logo
MIT Sloan School of Management (Get Smarter) กลยุทธ์โซเชียลมีเดีย: การสร้างการมีส่วนร่วมความเข้าใจและการดำเนินการหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์

หลักสูตร in

กลยุทธ์โซเชียลมีเดีย: การสร้างการมีส่วนร่วมความเข้าใจและการดำเนินการหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ MIT Sloan School of Management (Get Smarter)

MIT Sloan School of Management (Get Smarter)

บทนำ

ผลลัพธ์ของโปรแกรม

หลักสูตร

การรับสมัคร

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

คำรับรองของนักเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม