Keystone logo
MIT Sloan School of Management (Get Smarter) กลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัล: การควบคุมหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ในอนาคตดิจิทัลของเรา
MIT Sloan School of Management (Get Smarter)

กลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัล: การควบคุมหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ในอนาคตดิจิทัลของเรา

Cambridge, สหรัฐอเมริกา

6 Weeks

ภาษาอังกฤษ

ไม่เต็มเวลา

USD 2,800

การเรียนทางไกล

บทนำ

นักเรียนในอุดมคติ

ผลลัพธ์ของโปรแกรม

หลักสูตร

การรับสมัคร

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร

โอกาสในการทำงาน

สิ่งอำนวยความสะดวก

คำรับรองของนักเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม