Keystone logo
McNeese State University Burton

McNeese State University Burton

McNeese State University Burton

บทนำ

การศึกษาเปิดโลกให้นักเรียนและครูรู้ว่าการเรียนรู้ไม่เคยหยุดนิ่ง เราปลูกฝังค่านิยมนี้ให้กับนักเรียนเพื่อให้พวกเขาส่งต่อไปในห้องเรียน

นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ทั่วไปการศึกษาวิชาชีพและค่านิยมพิเศษ ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับคณาจารย์การฝึกงานและโอกาสในการสอนของนักเรียนนักศึกษาจะได้รับการเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติตามบทบาทของตนในวิชาชีพครูในฐานะผู้นำที่มีส่วนช่วยให้ชุมชนของตนก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและปัญญา

สถานที่

  • Lake Charles

    Ryan Street,4205, 70605, Lake Charles

    คำถาม