Keystone logo
OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland ปริญญาตรีในโรงแรมระหว่างประเทศและการจัดการการต้อนรับ

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ in

ปริญญาตรีในโรงแรมระหว่างประเทศและการจัดการการต้อนรับ OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland

OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland

ทุนการศึกษา

สำรวจโอกาสในการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาของคุณ

บทนำ

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม

หลักสูตรที่คล้ายกัน