Keystone logo

ตัวกรอง

 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 • การศึกษาพลังงาน
 • การจัดการพลังงาน
สาขาการศึกษา
 • การศึกษาพลังงาน (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  1 ออนไลน์ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ โปรแกรม ใน การจัดการพลังงาน 2024

   ออนไลน์ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ โปรแกรม ใน การจัดการพลังงาน

   การศึกษาการจัดการพลังงานได้รับการออกแบบสำหรับผู้ที่สนใจในการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน หลักการอนุรักษ์พลังงานอาจครอบคลุมการตรวจสอบการสูญเสียพลังงาน, การสอบเทียบเครื่องมือและการจัดทำรายงาน

   ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ คือปริญญาตรีที่สามารถสำเร็จได้ในระยะเวลาประมาณสามถึงสี่ปี เมื่อได้เข้าศึกษา BBA นักเรียนอาจได้เรียนรู้ถึงการคิดเชิงวิพากษ์, การบริหารเวลาและทักษะการเป็นผู้นำ ที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ