ปริญญาโทบริหารธุรกิจ - การเงินระหว่างประเทศ

Universidad Regiomontana

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ - การเงินระหว่างประเทศ

Universidad Regiomontana

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ - การเงินระหว่างประเทศ

ปริญญาโทบริหารธุรกิจบัณฑิตจะมีการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะทัศนคติและค่านิยมในการจัดการทรัพยากรในบริบทของการจัดการด้านเทคโนโลยีมนุษย์และกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

โปรไฟล์ระดับมืออาชีพมีจุดมุ่งหมายเพื่อการก่อตัวของผู้บริหารที่มีความคิดเชิงวิพากษ์ที่ใช้ทักษะการบริหารจัดการกระบวนการของสถาบันในแบบที่ดีที่สุดสามารถกำหนดใช้ประเมินและทำนายการเปลี่ยนแปลงที่แสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ในการมีส่วนร่วมในระยะสั้น ผู้บริหารที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรในสภาพแวดล้อมที่มีศักยภาพในการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ

ด้วยวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และการเตรียมความพร้อมเชิงทฤษฎีการปฏิบัติและความรู้ด้านการบริหารและความเป็นผู้นำระดับแนวหน้าเพื่อสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆของภาคเศรษฐกิจการออกแบบและการใช้กลยุทธ์ภายในกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน

จ่าหน้าถึง

ผู้ที่มีความคิดเชิงวิพากษ์และความคิดริเริ่มในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันระหว่างประเทศโดยมีค่านิยมและความต้องการในการปรับปรุงส่วนบุคคลและสถาบันการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและการโต้ตอบกับทีมงานเพื่อระบุแนวทางแก้ไขที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความสนใจในพื้นที่การบริหาร
 • ผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงที่สนใจในการพัฒนาทักษะการบริหาร
 • เจ้าหน้าที่ของสถาบันภาครัฐและเอกชนที่สนใจในการพัฒนาความรู้ทักษะและทัศนคติเกี่ยวกับการบริหาร
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและยินดีที่จะทำงานเป็นทีม
 • ผู้เชี่ยวชาญที่มีความคิดเชิงวิพากษ์และเชิงวิเคราะห์ยินดีที่จะตรวจสอบ

หลักสูตร

Tetramestre แรก

 • สถิติสำหรับธุรกิจ
 • บัญชีบริหาร
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์

Tetramestre สอง

 • วิธีการเชิงปริมาณสำหรับการตัดสินใจ
 • เศรษฐกิจสำหรับการตัดสินใจทางปกครอง
 • ระบบสารสนเทศทางการเงิน

Tetramestre ที่สาม

 • วิชาเลือก
 • การวางแผนทางการเงิน
 • ตลาดอนุพันธ์

Tetramestre สี่

 • การวิเคราะห์และประเมินโครงการลงทุน
 • วิชาเลือก
 • การเงินระหว่างประเทศ

Tetramestre ลำดับที่ห้า

 • กลยุทธ์และนโยบายการบริหาร
 • กลยุทธ์สำหรับโลกาภิวัฒน์

วิชาเลือก

 • ตลาดการเงิน
 • พอร์ตการลงทุน
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ
 • กฎหมายภาษีระหว่างประเทศ
 • สัมมนาเรื่องการจ้างงาน
 • ความเป็นผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • สเปน


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 13, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
วันเริ่มต้น
กรกฎาคม 2019
Duration
ระยะเวลา
นอกเวลา
Locations
เม็กซิโก - Mexico Online
วันเริ่มต้น : กรกฎาคม 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
เม็กซิโก - Monterrey, Nuevo Leon
วันเริ่มต้น : กรกฎาคม 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
กรกฎาคม 2019
เม็กซิโก - Monterrey, Nuevo Leon
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
เม็กซิโก - Mexico Online
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด