BA (Hons) ธุรกิจ (การเงิน) (CMI)

Arden University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

BA (Hons) ธุรกิจ (การเงิน) (CMI)

Arden University

การจัดการด้านการเงินที่ดีเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจที่บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในหลักสูตรนี้คุณจะเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจรวมทั้งเรียนรู้เครื่องมือและทฤษฎีสำคัญ ๆ เกี่ยวกับการจัดการทางการเงินและวิธีการนำไปใช้กับสถานการณ์ทางธุรกิจที่แท้จริง

ข้อกำหนดของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณสมบัติเทียบเท่าในสองวิชาที่ระดับ GCE A บวกผ่านระดับ C หรือสูงกว่าในสามวิชาที่ระดับ GCSE ถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษคุณจะต้องแสดงหลักฐานการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 6.0 ขึ้นไป

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 19, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
วันเริ่มต้น
ม.ค. 2019
เม.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
3 - 6 
นอกเวลา
เต็มเวลา
Price
ราคา
13,500 GBP
£ 13,500 (สหราชอาณาจักร
Locations
ประเทศอังกฤษ - Coventry, England
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : เม.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : กรกฎาคม 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ม.ค. 2019
ประเทศอังกฤษ - Coventry, England
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
เม.ย. 2019
ประเทศอังกฤษ - Coventry, England
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
กรกฎาคม 2019
ประเทศอังกฤษ - Coventry, England
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด