Read the Official Description

คุณชอบรายละเอียดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ แต่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพึ่งพาซึ่งกันและกันกับธุรกิจที่กว้างขึ้นหรือไม่? แล้วหลักสูตรนี้ก็สมบูรณ์แบบ คุณจะได้รับความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทางธุรกิจและการศึกษาประเด็นต่างๆที่ต้องเผชิญกับธุรกิจเมื่อพัฒนาระบบไอทีใหม่ ๆ นอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการออกแบบสร้างและดูแลระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ข้อกำหนดของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณสมบัติเทียบเท่าในสองวิชาที่ระดับ GCE A บวกผ่านระดับ C หรือสูงกว่าในสามวิชาที่ระดับ GCSE ถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษคุณจะต้องแสดงหลักฐานการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 6.0 ขึ้นไป

Program taught in:
อังกฤษ

See 48 more programs offered by Arden University »

Last updated June 19, 2018
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
เม.ย. 2019
กรกฎาคม 2019
Duration
3 - 6 
นอกเวลา
เต็มเวลา
Price
13,500 GBP
£ 13,500 (สหราชอาณาจักร
อื่นๆ