Keystone logo

ตัวกรอง

  • การดูแลสุขภาพ
  • โภชนาการ
  • วิทยาศาสตร์การอาหาร
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

2 ออนไลน์ โปรแกรม ใน เทคโนโลยีการอาหาร 2024

    ออนไลน์ โปรแกรม ใน เทคโนโลยีการอาหาร

    เป็นพื้นที่ของการศึกษาทางวิชาการเทคโนโลยีอาหารเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกายภาพของการปรุงอาหารและคุณสมบัติทางชีวเคมีของอาหาร นักเรียนที่ต้องการเข้าสู่อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์การอาหารอาจได้รับประโยชน์จากการจบหลักสูตรในเรื่องนี้