หลักในการคำนวณโครงสร้าง

ทั่วไป

รายละเอียดโปรแกรม

à¸à¸³à¹à¸¡à¸à¹à¸­à¸à¸¡à¸µà¸¡à¸«à¸²à¸à¸±à¸à¸à¸´à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸§à¸à¹à¸à¸´à¸à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸

à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¹à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸§à¸à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸¡à¸µà¸à¸²à¸£à¹à¸ªà¸à¸­à¹à¸à¸à¸²à¸à¸à¸à¸´à¸à¸±à¸à¸´à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸à¸à¸¤à¸©à¸à¸µà¸à¸µà¹à¸¡à¸µà¸§à¸±à¸à¸à¸¸à¸à¸£à¸°à¸ªà¸à¸à¹à¸à¸·à¸­à¸à¸²à¸£à¸à¸¶à¸à¸­à¸à¸£à¸¡à¸à¸¹à¹à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸²à¸à¹à¸à¸à¸¸à¸à¸ªà¸´à¹à¸à¸à¸µà¹à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¹à¸­à¸à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸§à¸à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸°à¸à¸³à¹à¸à¸§à¸à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸à¸¤à¸©à¸à¸µà¹à¸¥à¸°à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸­à¸à¸à¹à¹à¸§à¸£à¹à¸à¸µà¹à¹à¸à¹à¹à¸ à¸à¸£à¸´à¸©à¸±à¸ วิศวà¸à¸£à¸£à¸¡à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸­à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸à¸µà¹à¸à¸µà¸à¸µà¹à¸ªà¸¸à¸ à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¸¡à¸µà¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸²à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸±à¸à¸à¸¥à¹à¸²à¸§à¸à¸µà¹à¸¡à¸µà¸à¸§à¸²à¸¡à¸£à¸¹à¹à¹à¸à¸à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¹à¸à¸´à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸§à¸à¸à¸¸à¸¡à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸à¸µà¹à¸à¸à¸à¸´à¸à¸à¸´à¸à¸«à¸´à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸±à¹à¸à¸ªà¸°à¹à¸à¸·à¸­à¸à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¹à¸¥à¸«à¸°à¹à¸¥à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸£à¸µà¸

à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£

 • à¹à¸¡à¸à¸¹à¸¥ 1. à¹à¸à¸§à¸à¸´à¸à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸­à¸­à¸à¹à¸à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸§à¸à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸
 • à¹à¸¡à¸à¸¹à¸¥ 2. หลัà¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸à¸·à¹à¸à¸à¸²à¸à¸à¹à¸§à¸¢ Autodesk Robot 2015
 • à¹à¸¡à¸à¸¹à¸¥ 3 à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸§à¸à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸à¸­à¸à¸à¸£à¸µà¸à¸à¹à¸§à¸¢ Cypecad 2018
 • Module 4. à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸§à¸à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¹à¸¥à¸«à¸°à¸à¹à¸§à¸¢ Cype 3d metal à¹à¸«à¸¡à¹
 • à¹à¸¡à¸à¸¹à¸¥ 5. EAE - à¸à¸²à¸£à¸ªà¸­à¸à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¹à¸«à¸¥à¹à¸
 • à¹à¸¡à¸à¸¹à¸¥à¸à¸µà¹ 6 à¸à¸²à¸£à¸§à¸´à¹à¸à¸£à¸²à¸°à¸«à¹à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¹à¸¥à¸«à¸°à¹à¸¥à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸£à¸µà¸à¸à¹à¸§à¸¢ sap2000 หลัà¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸à¸·à¹à¸à¸à¸²à¸
 • à¹à¸¡à¸à¸¹à¸¥ 7 à¸à¸²à¸£à¸§à¸´à¹à¸à¸£à¸²à¸°à¸«à¹à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¹à¸¥à¸«à¸°à¹à¸¥à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸£à¸µà¸à¸à¹à¸§à¸¢ sap2000 à¸à¸²à¸£à¸­à¸­à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸´à¸à¹à¸«à¸§
 • à¹à¸¡à¸à¸¹à¸¥à¸à¸µà¹ 8 à¸à¸²à¸£à¸§à¸´à¹à¸à¸£à¸²à¸°à¸«à¹à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¹à¸¥à¸«à¸°à¹à¸¥à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸£à¸µà¸à¸à¹à¸§à¸¢ sap2000 à¸à¸²à¸£à¸­à¸­à¸à¹à¸à¸à¸à¸­à¸à¸à¸£à¸µà¸
 • à¹à¸¡à¸à¸¹à¸¥à¸à¸µà¹ 9 à¸à¸²à¸£à¸§à¸´à¹à¸à¸£à¸²à¸°à¸«à¹à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¹à¸¥à¸«à¸°à¹à¸¥à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸£à¸µà¸à¸à¹à¸§à¸¢ sap2000 à¸à¸±à¸§à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸à¸´à¸à¸±à¸à¸´
 • à¹à¸¡à¸à¸¹à¸¥ 10 à¸à¸²à¸£à¸§à¸´à¹à¸à¸£à¸²à¸°à¸«à¹à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¹à¸¥à¸«à¸°à¹à¸¥à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸£à¸µà¸à¸à¹à¸§à¸¢ sap2000 à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸§à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¸²à¸¡à¸´à¸
 • à¹à¸¡à¸à¸¹à¸¥ 11 à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸­à¸¡à¹à¸à¸¡à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¹à¸à¸­à¸²à¸à¸²à¸£
 • à¹à¸¡à¸à¸¹à¸¥ 12 à¸à¸à¸à¸³à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸±à¸à¸à¸£à¸à¸µà¹à¸à¸à¸à¸´à¸ à¸à¸´à¸à¹à¸¥à¸°à¸«à¸´à¸
 • à¹à¸¡à¸à¸¹à¸¥ 13 à¸à¸¤à¸©à¸à¸µà¸à¸­à¸à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸à¸´à¹à¸¨à¸©
 • à¹à¸¡à¸à¸¹à¸¥ 14. Tekla à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸à¸±à¹à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸¸à¹à¸ 2016
 • Module 15. à¸à¸²à¸£à¸­à¸­à¸à¹à¸à¸à¸­à¸²à¸à¸²à¸£à¸­à¸¸à¸à¸ªà¸²à¸«à¸à¸£à¸£à¸¡à¸à¸£à¹à¸­à¸¡à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸ tekla
 • สà¹à¸§à¸à¸à¸µà¹ 16 à¸à¸²à¸£à¸­à¸­à¸à¹à¸à¸à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸­à¸à¸à¸±à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸´à¸à¹à¸«à¸§à¹à¸¥à¸°à¹à¸à¹à¸à¸à¸´à¸à¹à¸«à¸§Viaduc de Millau Bridge Luca Onniboni / Unsplash

อาà¸à¸²à¸£à¸¢à¹à¸à¸¹à¹à¸ªà¸­à¸

Manuel Cañas Butler

วิศวà¸à¸£à¹à¸à¸©à¸à¸£à¸à¸´à¹à¸¨à¸©à¸ªà¸²à¸à¸²à¸§à¸´à¸¨à¸§à¸à¸£à¸£à¸¡à¸à¸à¸à¸, วิà¸à¸¢à¸²à¸¥à¸±à¸¢Nº 2160

à¸à¸¹à¹à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸¸à¹à¸¡ Ingnova หัวหà¸à¹à¸²à¸à¸²à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸¹à¹à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸§à¸à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸ (à¸à¸²à¸à¹à¸à¸´à¸, สะà¸à¸²à¸, à¸à¸à¸±à¸, อาà¸à¸²à¸£à¸à¸­à¸à¸à¸£à¸µà¸à¹à¸¥à¸°à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¹à¸¥à¸«à¸°, อาà¸à¸²à¸£à¸­à¸¸à¸à¸ªà¸²à¸«à¸à¸£à¸£à¸¡, à¸à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¸à¹à¸², สระวà¹à¸²à¸¢à¸à¹à¸³, à¹à¸à¸£à¸¡, à¸à¹à¸²à¸), à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸­à¸¸à¸à¸à¸ à¸±à¸¢, อุà¸à¸ªà¸²à¸«à¸à¸£à¸£à¸¡à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸©à¸à¸£, à¸à¸²à¸£à¹à¸¡à¸à¸¨à¸¸à¸ªà¸±à¸à¸§à¹, สายà¹à¸à¸à¹à¸², ระà¸à¸ รà¸à¸à¹à¸³

ศาสà¸à¸£à¸²à¸à¸²à¸£à¸¢à¹à¸à¸­à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¹à¸à¸à¸à¸´à¸à¹à¸à¸­à¸¸à¸à¸à¸§à¸´à¸à¸¢à¸²à¹à¸¥à¸°à¸à¸¥à¸¨à¸²à¸ªà¸à¸£à¹à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸§à¸à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸­à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸ªà¸à¸´à¸à¸´à¸à¸´à¸ªà¸´à¸à¸ªà¹à¸à¸à¸´à¸à¸¨à¸²à¸ªà¸à¸£à¹à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸§à¸²à¸à¸ à¸²à¸à¸à¸±à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸µ 1999

à¸à¸¹à¹à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸²à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸­à¸à¸à¹à¹à¸§à¸£à¹à¸à¹à¸­à¹à¸à¸à¸µà¹: HEC-RAS, HEC-HMS, IBER, EPANET, SWMM, CYPECAD, SAP2000, TEKLA, PRESTO, AUTOCAD, DMELECTâ

à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸

à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¹à¸à¸ªà¸²à¸à¸²à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸§à¸à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸¡à¸µà¸§à¸±à¸à¸à¸¸à¸à¸£à¸°à¸ªà¸à¸à¹à¹à¸à¸·à¹à¸­:

 1. à¸à¸¹à¹à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸²à¸à¸à¹à¸²à¸à¸§à¸´à¸¨à¸§à¸à¸£à¸£à¸¡à¹à¸¥à¸°à¸ªà¸à¸²à¸à¸±à¸à¸¢à¸à¸£à¸£à¸¡
 2. à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸­à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸­à¸²à¸à¸µà¸à¸à¸²à¸à¹à¸à¸à¸à¸´à¸à¸¥à¹à¸²à¸ªà¸¸à¸
 3. สà¸à¹à¸à¸£à¸±à¸à¸à¸¸à¸à¸ªà¸¡à¸à¸±à¸à¸´à¸à¸­à¸à¸à¸¹à¹à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸²à¸à¹à¸à¸à¸­à¸à¸à¹à¹à¸§à¸£à¹à¸«à¸¥à¸±à¸à¸à¸µà¹à¹à¸à¹à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸§à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸«à¸à¸à¸à¸à¸²à¸à¸à¸­à¸à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸
 4. à¸à¸¹à¹à¸ªà¸³à¹à¸£à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸µà¹à¸à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸§à¸²à¸¡à¸£à¸¹à¹à¹à¸à¸´à¸à¸à¸à¸´à¸à¸±à¸à¸´à¹à¸¥à¸°à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¹à¸­à¸à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸²à¸à¸à¸£à¸´à¸
อัปเดตล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 2019

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

Structuralia es una escuela de formación especializada en infraestructuras, ingeniería, energía y arquitectura fundada en 2001 por la Universidad Politécnica de Cataluña y los grandes grupos empresari ... อ่านเพิ่มเติม

Structuralia es una escuela de formación especializada en infraestructuras, ingeniería, energía y arquitectura fundada en 2001 por la Universidad Politécnica de Cataluña y los grandes grupos empresariales OHL, Dragados (actual grupo ACS) y Santander Central Hispano (actual grupo Santander). อ่านบทย่อ
Alcobendas , สเปนออนไลน์ , Buenavista , ซันติอาโก , โบโกตา , เมืองกัวเตมาลา + 5 เพิ่มเติม น้อยกว่า

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ