Keystone logo

7 ออนไลน์ โปรแกรม ใน สำนักเลขาธิการ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • การบริหารศึกษา
 • สำนักเลขาธิการ
สาขาการศึกษา
 • การบริหารศึกษา (7)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

   ออนไลน์ โปรแกรม ใน สำนักเลขาธิการ

   หลักสูตรในสำนักเลขาธิการโดยทั่วไปจะนำไปสู่ความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลทั่วไปสำนักงานหรือแผนกโดยทั่วไป การศึกษาอาจรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการบริหารและงานประจำอย่างเป็นกิจจะลักษณะสำหรับหน่วยราชการหรือองค์กรระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ