Keystone logo

1 ออนไลน์ โปรแกรม ใน วิศวกรรมโทรคมนาคม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาการศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตร์ (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

    ออนไลน์ โปรแกรม ใน วิศวกรรมโทรคมนาคม

    วิศวกรรมโทรคมนาคมเป็นสนามแบบไดนามิกที่ศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อให้มีความเข้าใจในการสื่อสารโทรคมนาคมระบบทำงาน หลักสูตรสามารถรวมเครือข่ายใยแก้วนำแสง, เส้นทางและการออกแบบวงจรรวมทั้งทางการเมืองการบริหารจัดการและจริยธรรมมีเครือข่ายของระบบเหล่านี้