Keystone logo

32 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ โภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การดูแลสุขภาพ
  • โภชนาการ
  • วิทยาศาสตร์การอาหาร
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (32)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ โภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร

วิทยาศาสตร์การอาหารคืออะไร?
วิทยาศาสตร์การอาหารศึกษาเกี่ยวกับอาหารว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจอย่างไร รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตอาหาร การแปรรูป ความปลอดภัย และโภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหารยังรวมถึงการศึกษาความเจ็บป่วยและการปนเปื้อนที่เกิดจากอาหาร

จบวิทยาศาสตร์การอาหารไปทำอะไรได้บ้าง?
ปริญญาด้านวิทยาศาสตร์การอาหารสามารถนำไปสู่การประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร การทำงานในด้านต่างๆ เช่น การผลิตอาหาร การแปรรูป ความปลอดภัย และโภชนาการ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหารอาจทำงานในด้านการวิจัยการเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหารและการปนเปื้อน เปิดโอกาสให้ผู้มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเข้าทำงานในหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลอุตสาหกรรมอาหาร ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหารอาจประกอบอาชีพด้านวิชาการ การสอนและการทำวิจัยในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย

ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์การอาหาร?
วิทยาศาสตร์การอาหารมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ ช่วยให้เราเข้าใจว่าอาหารส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของเราอย่างไร ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงวิธีการผลิตและแปรรูปอาหาร ทำให้มั่นใจได้ว่าอาหารที่เรารับประทานนั้นปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ จากการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เราสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและควบคุมความเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหาร ประการสุดท้าย วิทยาศาสตร์การอาหารช่วยให้เราเข้าใจปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อนซึ่งส่งผลต่อการผลิตและการบริโภคอาหาร

ปริญญาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาวิทยาศาสตร์การอาหารเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยทั่วไปแล้วหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาสี่ปีและครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น เคมีอาหาร จุลชีววิทยา และโภชนาการ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามักใช้เวลาสองปีและรวมถึงหลักสูตรในหัวข้อวิทยาศาสตร์การอาหารขั้นสูงซึ่งครอบคลุมถึงฟิสิกส์อาหารและวิศวกรรมอาหาร