Keystone logo

153 ออนไลน์ โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • สังคมศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (153)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตร์ จะวิเคราะห์และแยกแยะหน่วยงานภาครัฐและโครงสร้างทางสังคมที่มีอิทธิพล องค์ประกอบที่สำคัญของการศึกษานี้คือการทำความเข้าใจพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน และประเด็นปรัชญาและจริยธรรมต่างๆ