Keystone logo

39 ออนไลน์ โปรแกรม ใน รัฐประศาสนศาสตร์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • การบริหารศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการศึกษา
 • การบริหารศึกษา (39)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  ออนไลน์ โปรแกรม ใน รัฐประศาสนศาสตร์

  การบริหารภาครัฐสามารถให้โอกาสในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเช่นนโยบายสาธารณะระดับโลกเศรษฐศาสตร์การคลังและการจัดการและการเงินระหว่างประเทศ อีกด้านของการบริหารงานสาธารณะอาจเกี่ยวข้องกับการวิจัย การวิจัยนโยบายการวางแผนโครงการและการวิเคราะห์ตลาดเป็นประเด็นที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญนี้