Keystone logo

1 ออนไลน์ โปรแกรม ใน มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • สังคมศาสตร์
  • มานุษยวิทยา
  • มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

    ออนไลน์ โปรแกรม ใน มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ

    โปรแกรมมานุษยวิทยาเศรษฐกิจอาจพยายามอธิบายพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์และกระบวนการผลิต การไหลเวียน และการบริโภควัตถุต่างๆ นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่ออาจขอบคุณโอกาสนี้