Keystone logo

ตัวกรอง

  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ
  • การลงทุน
  • การเงินพฤติกรรม
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

1 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การเงินพฤติกรรม 2024

    ออนไลน์ โปรแกรม ใน การเงินพฤติกรรม

    โปรแกรมการเงินเชิงพฤติกรรมรวมหลักสูตรที่เข้มข้นและประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อช่วยให้นักวิชาการได้รับความเข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้นว่าตลาดในประเทศและต่างประเทศทำงานอย่างไร หลักสูตรอาจมุ่งเน้นไปที่การใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่ทันสมัย ความสำคัญของการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม และวิธีการจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น