Keystone logo

ออนไลน์ ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต โปรแกรม 2024

Popular degree type

ปริญญามหาบัณฑิตหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตปริญญาโทบริหารธุรกิจประกาศนีบัตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ปริญญาบัตรบัณฑิตปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตปริญญาบัณฑิตปริญญาตรีศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตปริญญาตรีบริหารธุรกิจอนุปริญญาโทปริญญาเอกบริหารธุรกิจหลักสูตรอนุปริญญาตรีอนุปริญญาเอกปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรภาคฤดูร้อนปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหารปริญญาบัตรมหาบัณฑิตอนุปริญญาชั้นสูงปริญญาเอกปีพื้นฐานขั้นสูงปริญญาโทบริหารธุรกิจระดับสากลปริญญาโทบริหารธุรกิจ 1 ปีประกาศนียบัตรชั้นสูงประกาศนียบัตรอนุปริญญาปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร 1 ปี

See less

ออนไลน์ ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต โปรแกรม อธิบาย

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสามารถสอนครูให้กลายเป็นผู้นำทางด้านการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมากใช้ทักษะการวิจัยที่ได้รับเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะและเทคนิคการสอนในสถาบันการเรียนรู้