Keystone logo

27 ออนไลน์ ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต โปรแกรม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
สาขาการศึกษา
    การก่อสร้าง (0)
  • การจัดการศึกษา (2)
  • การดูแลสุขภาพ (12)
  • การท่องเที่ยวและการบริการต้อนรับ (0)การบริหารศึกษา (0)การบิน (0)การพัฒนาตนเอง (0)การศึกษากฎหมาย (0)การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย (0)การศึกษาด้านตลาด (0)
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

Popular degree type

ปริญญามหาบัณฑิตหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตปริญญาโทบริหารธุรกิจประกาศนีบัตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ปริญญาบัตรบัณฑิตปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตปริญญาตรีศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตปริญญาบัณฑิตอนุปริญญาโทปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรอนุปริญญาตรีอนุปริญญาเอกปริญญาเอกบริหารธุรกิจปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหารอนุปริญญาชั้นสูงหลักสูตรภาคฤดูร้อนปริญญาบัตรมหาบัณฑิตปริญญาเอกปีพื้นฐานอนุปริญญาขั้นสูงปริญญาโทบริหารธุรกิจระดับสากลปริญญาโทบริหารธุรกิจ 1 ปีประกาศนียบัตรชั้นสูงประกาศนียบัตรปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร 1 ปี

See less

ออนไลน์ ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต โปรแกรม อธิบาย

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสามารถสอนครูให้กลายเป็นผู้นำทางด้านการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมากใช้ทักษะการวิจัยที่ได้รับเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะและเทคนิคการสอนในสถาบันการเรียนรู้