ONLINESTUDIES

The best Universities, Colleges and Business Schools in ไซปรัส

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีจะได้รับผ่านการศึกษาหลักสูตรที่สามารถสำเร็จได้ในระยะเวลาประมาณสี่ปี บุคคลที่ได้รับปริญญาตรี มักจะได้รับโอกาสที่ดีขึ้นในการทำงาน เนื่องจากการได้รับทักษะและประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นจากการศึกษา

ไซปรัสอย่างเป็นทางการสาธารณรัฐไซปรัสเป็นประเทศเกาะในภาคตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ไซปรัสเป็นอันดับสามและสามเกาะมีประชากรมากที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป

Universities and Business schools in ไซปรัส. Find all info about the top ranked universities in ไซปรัส here, and contact them directly!

ผลลัพธ์ Filter

ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์

Open University Of Cyprus
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
4 ปี
กรีก
ออนไลน์

ภารกิจของหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์คือการมอบพื้นฐานความรู้และทักษะด้านเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงปริมาณแก่นักศึกษา โปรแกรมแนะนำให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

Open University Of Cyprus
BBA
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
4 ปี
กรีก
ออนไลน์

วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจคือการถ่ายทอดความรู้วิธีการวิเคราะห์ปัญหาเครื่องมือความรู้และเครื่องมือการทำงานที่จำเป็นในสาขาธุรกิจที่ทันสมัยและการจั ...

อ่านเพิ่มเติม

วุฒิการศึกษาด้านตำรวจ

Open University Of Cyprus
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
2 ปี
กรีก
ออนไลน์

โครงการศึกษาเกี่ยวกับตำรวจคือการให้บริการตำรวจของไซปรัสและมีการส่งถึง ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจ ...

อ่านเพิ่มเติม

วุฒิการศึกษาทางวัฒนธรรมกรีก

Open University Of Cyprus
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
4 ปี
กรีก
ออนไลน์

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในวัฒนธรรมกรีกเสนอการแนะนำลานตากับปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าวัฒนธรรมกรีกตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งแล ...

อ่านเพิ่มเติม