Keystone logo

1 ออนไลน์ โปรแกรม ใน นิเวศเกษตร 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • สิ่งแวดล้อมศึกษา
  • นิเวศวิทยา
  • นิเวศเกษตร
สาขาการศึกษา
  • สิ่งแวดล้อมศึกษา (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

    ออนไลน์ โปรแกรม ใน นิเวศเกษตร

    สาขาวิชานิเวศวิทยาเน้นความเชื่อมโยงระหว่างการทำฟาร์ม การผลิตอาหาร และสิ่งแวดล้อม นักเรียนอาจเรียนรู้ว่ากระบวนการทางนิเวศวิทยาและการปฏิบัติทางการเกษตรมีผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างไร และอาจเรียนรู้ที่จะพัฒนาและสื่อสารวิธีแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจที่ซับซ้อน