Keystone logo

ตัวกรอง

  • ธุรกิจศึกษา
  • ธุรกิจ
  • ธุรกิจอัจฉริยะ
สาขาการศึกษา
  • ธุรกิจศึกษา (25)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

25 ออนไลน์ โปรแกรม ใน ธุรกิจอัจฉริยะ 2024

    ออนไลน์ โปรแกรม ใน ธุรกิจอัจฉริยะ

    การศึกษาในระบบธุรกิจอัจฉริยะสามารถรวมถึงการศึกษาของการใช้งานเทคโนโลยีและวิธีการที่จะใช้ในการนำเสนอบูรณาการและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการนี​​้จะช่วยให้มีระเบียบวินัยในการส่งเสริมที่ดีกว่าการตัดสินใจในธุรกิจ