Keystone logo

10 ออนไลน์ โปรแกรม ใน ธุรกิจศึกษา ธุรกิจการเกษตร 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ธุรกิจศึกษา
  • ธุรกิจการเกษตร
สาขาการศึกษา
  • ธุรกิจศึกษา (10)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน ธุรกิจศึกษา ธุรกิจการเกษตร

นักเรียนที่ต้องการทำงานในด้านการบริหารจัดการหรือการบริหารจัดการภายในภาคเกษตรกรรมอาจพิจารณาให้เสร็จสิ้นโครงการธุรกิจการเกษตร หลักสูตรเหล่านี้เสนอหลักสูตรธุรกิจที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมการทำฟาร์ม