ONLINESTUDIES

Search here for top law schools and universities for law degrees!

PhD หรือปริญญาเอกเป็นการศึกษาระดับขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญภายในสาขาวิชานั้น การได้รับปริญญานี้ ช่วยให้นักเรียนมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นสำหรับอาชีพที่เลือกไว้ รวมทั้งความต้องการในอาชีพด้านอื่นๆ

Find the top accredited and ranked law schools and universities for law degrees, in Europe, USA, Asia, Australia, UK, and many other countries here! Save time!

1 ผลการค้นหาสำหรับ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ Filter

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) สาขาวิเทศสัมพันธ์

Selinus University of Science and Literature
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
อังกฤษ
อิตาลี
ออนไลน์

โปรแกรมนี้มีพื้นฐานทางทฤษฎีและการวิเคราะห์เชิงปฏิบัติของธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยานิพนธ์การวิจัยควรกล่าวถึงสภาพแวดล้อมของโลกที่ธุรกิจดำเนินการตลอดจนขั้นตอนการเตรียมธุรกิจและการ ...

อ่านเพิ่มเติม