Keystone logo

9 ออนไลน์ โปรแกรม ใน จิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • จิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย (9)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

    ออนไลน์ โปรแกรม ใน จิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา

    ผู้สนใจในด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกายอาจได้รับประโยชน์จากโครงการด้านการศึกษาในสาขานี้ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อทางจิตใจและผลกระทบทางจิตวิทยาของนักกีฬาและการออกกำลังกาย