Keystone logo

11 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ การเงิน การเงินอิสลาม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ
  • การเงิน
  • การเงินอิสลาม
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ (11)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ การเงิน การเงินอิสลาม

ความมั่งคั่งจำนวนมากถูกจัดการภายใต้กฎระเบียบของอิสลาม แต่ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ของตลาดเหล่านี้ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน โปรแกรมการเงินอิสลามมักให้ข้อมูลที่จำเป็นในการทำความเข้าใจกับประเด็นที่กำหนดเช่นการลงทุนหรือการบัญชี