Keystone logo

10 ออนไลน์ โปรแกรม ใน วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน การสื่อสาร การสื่อสารธุรกิจ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • การสื่อสาร
  • การสื่อสารธุรกิจ
สาขาการศึกษา
  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (10)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน การสื่อสาร การสื่อสารธุรกิจ

การสื่อสารทางธุรกิจศึกษาวิธีการต่าง ๆ หนึ่งสามารถและจะต้องใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจเช่นเดียวกับประชาชน หลักสูตรการศึกษาซึ่งอาจรวมถึงการออกแบบกราฟิก, การเขียนการนำเสนอปากเปล่าสเปรดชีตวิดีโอและการถ่ายภาพ