Keystone logo

ตัวกรอง

  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • การสื่อสาร
  • การสื่อสารการตลาด
สาขาการศึกษา
  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (20)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

20 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การสื่อสารการตลาด 2024

    ออนไลน์ โปรแกรม ใน การสื่อสารการตลาด

    นักเรียนที่ต้องการศึกษาด้านการสื่อสารการตลาด จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้บริโภคและวิธีการตลาดให้มีประสิทธิภาพ หลักสูตรส่วนใหญ่จะรวมถึงการดำเนินการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เช่นโทรศัพท์มือถือ, ดิจิตอล, สิ่งพิมพ์, สื่อและการตลาดเพื่อสังคม