Keystone logo

11 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา การสืบสวนคดีอาชญากรรม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษากฎหมาย
  • วิธีพิจารณาความอาญา
  • การสืบสวนคดีอาชญากรรม
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (11)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา การสืบสวนคดีอาชญากรรม

การสืบสวนคดีอาญาเป็นระเบียบวินัยที่มีหลายด้านซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงวิชาต่างๆเช่นจิตวิทยาอาชญาวิทยาการสอบปากคำและอาชญากรรมในโลกไซเบอร์เพื่อตั้งชื่อหัวข้อไม่กี่เรื่อง สาขาวิชานี้สามารถนำไปสู่ความหลากหลายของทางเลือกในการบังคับใช้กฎหมาย