Keystone logo

34 ออนไลน์ โปรแกรม ใน ศึกษาศาสตร์ การวิจัยด้านการศึกษา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ศึกษาศาสตร์
  • การวิจัยด้านการศึกษา
สาขาการศึกษา
  • ศึกษาศาสตร์ (34)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน ศึกษาศาสตร์ การวิจัยด้านการศึกษา

โครงการวิจัยด้านการศึกษาอาจมุ่งเน้นว่ากระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการศึกษาอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปโดยพิจารณาจากแต่ละบุคคล การวิจัยของนักเรียนสามารถช่วยพัฒนาวิธีการสอนใหม่ๆ ซึ่งอาจนำไปใช้ในโรงเรียนและโปรแกรมอื่นๆ