Keystone logo

ตัวกรอง

  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ
  • เศรษฐศาสตร์
  • การพัฒนาเศรษฐกิจ
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

1 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การพัฒนาเศรษฐกิจ 2024

    ออนไลน์ โปรแกรม ใน การพัฒนาเศรษฐกิจ

    การพัฒนาเศรษฐกิจ คือการศึกษาที่เตรียมนักเรียนเพื่อใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างนโยบายที่จะช่วยให้ประชาชนในประเทศมีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาทางเศรษฐกิจนี้เน้นการเติบโตของประเทศและพลเมืองของตน