Keystone logo

17 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การฝึกสอนกีฬา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย
  • การฝึกสอนกีฬา
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย (17)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

    ออนไลน์ โปรแกรม ใน การฝึกสอนกีฬา

    โค้ชกีฬาใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เล่นที่พวกเขาเป็นผู้นำ ระเบียบวินัยในการฝึกกีฬาสร้างขึ้นจากฐานความรู้หลาย ๆ ด้านรวมถึงกลยุทธ์การเล่นเกมสรีรวิทยาการออกกำลังกายและจิตวิทยาการกีฬา