Keystone logo

21 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การบัญชีชำนาญการ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ
  • การบัญชี
  • การบัญชีชำนาญการ
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ (21)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

    ออนไลน์ โปรแกรม ใน การบัญชีชำนาญการ

    นักเรียนที่สนใจด้านการเงินอาจต้องการเรียนการบัญชีวิชาชีพ หลักสูตรนั้นแตกต่างกันไปในการเรียนการสอน แต่คลาสทั่วไปคือการจัดการและบัญชีต้นทุน, การบัญชีและการตรวจสอบของรัฐบาล, การจัดเก็บภาษีเงินได้, กฎหมายธุรกิจและการจัดการความเสี่ยงข้อมูล