Keystone logo

1 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การบริหารศึกษา การบริหาร การบริหารระหว่างประเทศ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การบริหารศึกษา
  • การบริหาร
  • การบริหารระหว่างประเทศ
สาขาการศึกษา
  • การบริหารศึกษา (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน การบริหารศึกษา การบริหาร การบริหารระหว่างประเทศ

นักเรียนที่เรียนบริหารระหว่างประเทศสามารถได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการผสมสูตรการวิเคราะห์และการดำเนินการนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับนานาชาติ นักเรียนสามารถเรียนรู้ที่จะทำงานให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นระหว่างประเทศ