Keystone logo

19 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ การลงทุน การค้าขาย 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ
  • การลงทุน
  • การค้าขาย
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ (19)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ การลงทุน การค้าขาย

เมื่อนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อขาย พวกเขาศึกษาพฤติกรรมของตลาดและการจัดการความเสี่ยง หัวข้อที่น่าสนใจบางหัวข้ออาจรวมถึงการรายงานทางการเงิน การประเมินมูลค่าตลาดการเงินทั่วโลก ตราสารหนี้ วิธีการวิจัยทางการเงินและการบัญชีเชิงประจักษ์