Keystone logo

72 ออนไลน์ โปรแกรม ใน กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษากฎหมาย
  • กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (72)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

    ออนไลน์ โปรแกรม ใน กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

    โปรแกรมยุติธรรมทางอาญามักมีหลักสูตรที่สอนนักเรียนทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำงานในการบังคับใช้กฎหมาย หลักสูตรในโปรแกรมอาจรวมถึงการรักษาอาชญาวิทยาอาชญากรรมไซเบอร์จริยธรรมการบริหารความมั่นคงชายแดนและการแก้ไข